Atto I, scena I

Atto I, scena I

 

Atto primo Atto secondo

• • •

Testo PDF Ridotto